ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ ఇసుక స్థాయి కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు