ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ ఐసిడిఎస్, వైద్యశాఖ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.