ముగించు

జిల్లా కలెక్టరు గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాన్ని (కెజిబివి) సందర్శించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు కామారెడ్డి మండలం టేక్రియాల్ లో కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంని (కెజిబివి) సందర్శించారు.