ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ కొత్తగా నిర్మించిన కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్‌ను సందర్శించారు.