ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధికారులతో ఉపధి హమీ పనులపై సమీక్షించారు.