ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో సమీక్షించారు.

కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో సమీక్షించారు.
కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో సమీక్షించారు.
కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో సమీక్షించారు.
కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో సమీక్షించారు.
కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆగస్టు, 15 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాలులో సమీక్షించారు.