ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు జాతీయ రహదారి పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ గారు జాతీయ రహదారి పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు జాతీయ రహదారి పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు జాతీయ రహదారి పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు జాతీయ రహదారి పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు జాతీయ రహదారి పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు జాతీయ రహదారి పనుల పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.