ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు , మెడికల్ ఆఫీసర్లు, డిఎల్పిఓలు, ఎంపిఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కరోనా కట్టడిపై సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు , మెడికల్ ఆఫీసర్లు, డిఎల్పిఓలు, ఎంపిఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కరోనా కట్టడిపై సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు , మెడికల్ ఆఫీసర్లు, డిఎల్పిఓలు, ఎంపిఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కరోనా కట్టడిపై సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు , మెడికల్ ఆఫీసర్లు, డిఎల్పిఓలు, ఎంపిఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కరోనా కట్టడిపై సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు , మెడికల్ ఆఫీసర్లు, డిఎల్పిఓలు, ఎంపిఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కరోనా కట్టడిపై సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు , మెడికల్ ఆఫీసర్లు, డిఎల్పిఓలు, ఎంపిఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కరోనా కట్టడిపై సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు , మెడికల్ ఆఫీసర్లు, డిఎల్పిఓలు, ఎంపిఓలు, మున్సిపల్ కమిషనర్లతో కరోనా కట్టడిపై సమీక్షించారు.