ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ, లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిడ్ నియంత్రణ , లాక్డౌన్, ధాన్యం కొనుగోళ్లపై అధికారులతో సమీక్షించారు.