ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిద్ పరీక్షలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలను టీములతో పరిశీలించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిద్ పరీక్షలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలను టీములతో పరిశీలించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిద్ పరీక్షలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలను టీములతో పరిశీలించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిద్ పరీక్షలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలను టీములతో పరిశీలించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిద్ పరీక్షలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలను టీములతో పరిశీలించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిద్ పరీక్షలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలను టీములతో పరిశీలించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కోవిద్ పరీక్షలు, వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాలను టీములతో పరిశీలించారు.