ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ ఛాంబర్‌లో ఆపరేషన్ స్మైలీ కార్యక్రమం.