ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు కామారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు.

కామారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, IAS పరిశీలించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ కామారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, IAS పరిశీలించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ కామారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, IAS పరిశీలించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ కామారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, IAS పరిశీలించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ కామారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, IAS పరిశీలించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ కామారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు.
కామారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, IAS పరిశీలించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ కామారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నిర్మాణం పనులను పరిశీలించారు.