ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు & గవర్నమెంట్ విప్ గంప గోవర్ధన్ గారు దోమకొండ పల్లె ప్రకృతి వనంలో జిమ్ ను ప్రారంభించారు.