ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్, జిల్లా అధికారులతో జనహిత సమావేశ మందిరంలో రుణాల సమీక్ష సమావేశం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు

జిల్లా కలెక్టర్  రుణాల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్, జిల్లా అధికారులతో జనహిత సమావేశ మందిరంలో రుణాల సమీక్ష సమావేశం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్  రుణాల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్, జిల్లా అధికారులతో జనహిత సమావేశ మందిరంలో రుణాల సమీక్ష సమావేశం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్  రుణాల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్, జిల్లా అధికారులతో జనహిత సమావేశ మందిరంలో రుణాల సమీక్ష సమావేశం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్  రుణాల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్, జిల్లా అధికారులతో జనహిత సమావేశ మందిరంలో రుణాల సమీక్ష సమావేశం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్  రుణాల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్, జిల్లా అధికారులతో జనహిత సమావేశ మందిరంలో రుణాల సమీక్ష సమావేశం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు