ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐఎఎస్, కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు

జిల్లా కలెక్టర్ కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐఎఎస్, కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐఎఎస్, కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐఎఎస్, కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐఎఎస్, కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్, ఐఎఎస్, కొత్త కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు