ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారిని సన్మానించిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం.చంద్రకాంత్.

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారిని సన్మానించిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్, సూపరింటెండెంట్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారిని సన్మానించిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం.చంద్రకాంత్
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారిని సన్మానించిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్, సూపరింటెండెంట్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారిని సన్మానించిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం.చంద్రకాంత్.
జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారిని సన్మానించిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్, సూపరింటెండెంట్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారిని సన్మానించిన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ ఎం.చంద్రకాంత్.