ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు 07-04-2021 బుధవారం నాడు జిల్లా ఆస్పత్రిలో కోవిద్ రెండవ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు.

రెండవ వ్యాక్సినేషన్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు బుధవారం నాడు జిల్లా ఆస్పత్రిలో కోవిద్ రెండవ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు.
రెండవ వ్యాక్సినేషన్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు బుధవారం నాడు జిల్లా ఆస్పత్రిలో కోవిద్ రెండవ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు.
రెండవ వ్యాక్సినేషన్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు బుధవారం నాడు జిల్లా ఆస్పత్రిలో కోవిద్ రెండవ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు.
రెండవ వ్యాక్సినేషన్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు బుధవారం నాడు జిల్లా ఆస్పత్రిలో కోవిద్ రెండవ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు.
రెండవ వ్యాక్సినేషన్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు బుధవారం నాడు జిల్లా ఆస్పత్రిలో కోవిద్ రెండవ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు.