ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ గారు పిపీఇ కిట్ ధరించి జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని కోవిడ్ వార్డులను సందర్శించారు.