ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ అద్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన చైల్డ్‌లైన్ 1098 స్టాల్‌ను అదనపు కలెక్టర్ వెంకట మాధవరావు గారు సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన చైల్డ్‌లైన్ 1098 స్టాల్‌ను అదనపు కలెక్టర్ వెంకట మాధవరావు గారు సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన చైల్డ్‌లైన్ 1098 స్టాల్‌ను అదనపు కలెక్టర్ వెంకట మాధవరావు గారు సందర్శించారు
View Image జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన చైల్డ్‌లైన్ 1098 స్టాల్‌ను అదనపు కలెక్టర్ వెంకట మాధవరావు గారు సందర్శించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ అద్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ భవన సముదాయం ఆవరణలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ రోజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో చైల్డ్ లైన్ 1098 స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.