ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలపై సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలపై సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలపై సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలపై సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలపై సమీక్ష
View Image జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు.