ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ రైస్ మీల్లర్లతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.