ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మెడికల్, రెవిన్యూ, పోలీసు, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, ఎంపిఓ లతో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మెడికల్, రెవిన్యూ, పోలీసు, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, ఎంపిఓ లతో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వారీగా సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మెడికల్, రెవిన్యూ, పోలీసు, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, ఎంపిఓ లతో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వారీగా సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మెడికల్, రెవిన్యూ, పోలీసు, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, ఎంపిఓ లతో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వారీగా సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మెడికల్, రెవిన్యూ, పోలీసు, మున్సిపల్ కమిషనర్స్, ఎంపిఓ లతో కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యలపై ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల వారీగా సమీక్షించారు.