ముగించు

జిల్లా ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జిల్లాస్థాయి విజిలెన్స్, మానిటరింగ్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి  పాటిల్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి  పాటిల్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి  పాటిల్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి  పాటిల్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి  పాటిల్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
జిల్లా కలెక్టర్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు
View Image జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి  పాటిల్ అధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్ & మానిటరింగ్ కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు