ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు తమ కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.

జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు తమ కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.
జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు తమ కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.
జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు తమ కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.
జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.
View Image జిల్లా కలెక్టర్ సమక్షంలో నెమ్లీ గ్రామ మార్గంలో ఆర్ & బి రోడ్డు వేయడానికి రైతులు తమ కోల్పోయిన భూముల పరిహారంపై అధికారులు చర్చలు జరిపారు.