ముగించు

జిల్లా పౌర సరఫరా శాఖా ఆధ్వర్యంలో జాతీయ వినియోగదారుల దినోత్సవం.