ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి కామారెడ్డి డాక్టర్ పి చంద్రశేఖర్ గారు పల్స్ పోలియో ప్రచార వాహనమును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

కామారెడ్డి జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ పి చంద్రశేఖర్ గారు పల్స్ పోలియో ప్రచార వాహనమును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి కామారెడ్డి డాక్టర్ పి చంద్రశేఖర్ గారు పల్స్ పోలియో ప్రచార వాహనమును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ పి చంద్రశేఖర్ గారు పల్స్ పోలియో ప్రచార వాహనమును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి కామారెడ్డి డాక్టర్ పి చంద్రశేఖర్ గారు పల్స్ పోలియో ప్రచార వాహనమును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ పి చంద్రశేఖర్ గారు పల్స్ పోలియో ప్రచార వాహనమును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ అధికారి కామారెడ్డి డాక్టర్ పి చంద్రశేఖర్ గారు పల్స్ పోలియో ప్రచార వాహనమును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.