ముగించు

జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న నాలుగు TS B Pass ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీముల తనిఖీ నివేదికలను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.

జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న నాలుగు TS B Pass ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీముల తనిఖీ నివేదికలను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న నాలుగు TS B Pass ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీముల తనిఖీ నివేదికలను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.
జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న నాలుగు TS B Pass ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీముల తనిఖీ నివేదికలను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న నాలుగు TS B Pass ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీముల తనిఖీ నివేదికలను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.
జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న నాలుగు TS B Pass ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీముల తనిఖీ నివేదికలను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు
View Image జిల్లా స్థాయి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశంలో కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలలో పనిచేస్తున్న నాలుగు TS B Pass ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీముల తనిఖీ నివేదికలను జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.