ముగించు

జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు.

జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు
View Image జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు.
జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు
View Image జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు.
జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు
View Image జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు.
జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు
View Image జుక్కల్ క్లస్టర్ లో రుర్బన్ పెండింగ్ పనులు సత్వరమే పూర్తి చేసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, హార్టికల్చర్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు ఆదేశించారు.