ముగించు

జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.

జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
View Image జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
View Image జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
View Image జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
View Image జుక్కల్ మండలం కౌలాస్ గ్రామంలో కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
View Image జుక్కల్ మండలం కౌలాస్ గ్రామంలో కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
View Image జుక్కల్ మండలం కౌలాస్ గ్రామంలో కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
జుక్కల్ మండలం ఎంపీడీవో తహసిల్దార్ కార్యాలయలను, కౌలాస్ గ్రామంలో కొవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాన్ని, కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.
View Image జుక్కల్ మండలం కౌలాస్ గ్రామంలో కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టును జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్ గారు సందర్శించారు.