ముగించు

జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ను స్థానిక ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే తో కలిసి ప్రారంభించిన మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి.

జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం
View Image జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ను స్థానిక ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే తో కలిసి ప్రారంభించిన మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి.
జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం
View Image జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ను స్థానిక ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే తో కలిసి ప్రారంభించిన మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి.
జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం
View Image జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ను స్థానిక ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే తో కలిసి ప్రారంభించిన మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి..
జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం
View Image జుక్కల్ మండల కేంద్రంలో నిర్మించిన.30 పడకల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ను స్థానిక ఎమ్మెల్యే హన్మంత్ షిండే తో కలిసి ప్రారంభించిన మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి.