ముగించు

డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.

డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.
View Image డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.
డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.
View Image డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.
డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.
View Image డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.
డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.
View Image డిజిటల్ ఆర్థిక అక్షరాస్యత గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ఆవిష్కరించారు.