ముగించు

డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసారు.

జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు తనిఖీ చేసారు
View Image డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసారు.
జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు తనిఖీ చేసారు
View Image డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసారు.
జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు తనిఖీ చేసారు
View Image డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసారు.
జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు తనిఖీ చేసారు
View Image డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసారు.
జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు తనిఖీ చేసారు
View Image డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసారు.
జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు తనిఖీ చేసారు
View Image డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మాస్ మీడియా శ్రీ. జె.రాములు గారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల ఆరోగ్య కేంద్రాలను తనిఖీ చేసారు.