ముగించు

తాడ్వాయి మరియు గాంధారి మండలాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ రైతు వేదికలా నిర్మాణం తనిఖీ.