ముగించు

దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీక్ష నిర్వహించారు.

దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
View Image దళిత బంధు పథకంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీక్ష నిర్వహించారు.