ముగించు

దోమకొండలో ధరణి పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్‌ను కలెక్టర్ పరిశీలించారు