ముగించు

దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు
దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు
దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు
దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు
దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image దోమకొండ మండల కేంద్రంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు