ముగించు

స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినం కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ వెంకటేష్ దోత్రే.

స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్.
View Image స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ వెంకటేష్ దోత్రే.
స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్.
View Image స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ వెంకటేష్ దోత్రే.
స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్.
View Image స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ వెంకటేష్ దోత్రే.
స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్.
View Image స్త్రీలపై హింసకు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ దినంకార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ శ్రీ వెంకటేష్ దోత్రే.