ముగించు

నవంబర్14న బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.
View Image నవంబర్14న బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.
View Image నవంబర్14న బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.
View Image నవంబర్14న బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.
View Image నవంబర్14న బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతుల ఆవిష్కరించారు.