ముగించు

నూతన కలెక్టరేట్లోని నాటిన మొక్కలను మరియు కలెక్టరేట్ పార్కును జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.

నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను కలెక్టరేట్ పార్కును పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను మరియు కలెక్టరేట్ పార్కును జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.
నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను కలెక్టరేట్ పార్కును పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను మరియు కలెక్టరేట్ పార్కును జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.
నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను కలెక్టరేట్ పార్కును పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను మరియు కలెక్టరేట్ పార్కును జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.
నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను కలెక్టరేట్ పార్కును పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను మరియు కలెక్టరేట్ పార్కును జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.
నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను కలెక్టరేట్ పార్కును పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image నూతన కలెక్టరేట్లోని మొక్కలను మరియు కలెక్టరేట్ పార్కును జిల్లా కలెక్టర్ సందర్శించారు.