ముగించు

పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా  కామారెడ్డి పట్టణంలోని 33 వ వార్డులో నాటిన మొక్కలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.

కామారెడ్డిలో పట్టణ ప్రగతి పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా  కామారెడ్డి పట్టణంలోని 33 వ వార్డులో నాటిన మొక్కలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో పట్టణ ప్రగతి పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా  కామారెడ్డి పట్టణంలోని 33 వ వార్డులో నాటిన మొక్కలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో పట్టణ ప్రగతి పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా  కామారెడ్డి పట్టణంలోని 33 వ వార్డులో నాటిన మొక్కలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో పట్టణ ప్రగతి పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా  కామారెడ్డి పట్టణంలోని 33 వ వార్డులో నాటిన మొక్కలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో పట్టణ ప్రగతి పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా  కామారెడ్డి పట్టణంలోని 33 వ వార్డులో నాటిన మొక్కలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
కామారెడ్డిలో పట్టణ ప్రగతి పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా  కామారెడ్డి పట్టణంలోని 33 వ వార్డులో నాటిన మొక్కలను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.