ముగించు

పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.

పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.
పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.
పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.
పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image పశు వైద్యులు, సిబ్బందితో పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యక్రమాలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్ష నిర్వహించారు.