ముగించు

ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే ప్రోగ్రాం @ కల్లెక్టరేట్ కామారెడ్డి.