ముగించు

ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు.

ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు
View Image ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు.
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు
View Image ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు.
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు
View Image ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు.
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు
View Image ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు.
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు
View Image ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. సోమేష్ కుమార్ గారు పది జిల్లాలకు కొత్తగా నియమితులైన జిల్లా కలెక్టర్లకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధరణి వ్యవస్థపై ఓరియేంటేషన్ అవగాహన కల్పించారు.