ముగించు

ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.

ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.
ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
View Image ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రిన్సిపాల్స్ తో 18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్షించారు.