ముగించు

ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.

కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.
View Image ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ కామారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ లబ్ధిదారులకు యాభై వేల రూపాయల చెక్కులను, కుట్టు మిషను పంపిణీ చేశారు.