ముగించు

ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో కోవిడ్ చికిత్స అందించుటకు వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.

వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ
View Image ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో కోవిడ్ చికిత్స అందించుటకు వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్
వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ
View Image ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో కోవిడ్ చికిత్స అందించుటకు వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్
వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ
View Image ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో కోవిడ్ చికిత్స అందించుటకు వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్
వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ
View Image ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో కోవిడ్ చికిత్స అందించుటకు వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్
వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ
View Image ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో కోవిడ్ చికిత్స అందించుటకు వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్
వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ
View Image ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులలో కోవిడ్ చికిత్స అందించుటకు వైద్యులకు ఓరియంటేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్