ముగించు

బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనాన్ని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ శరత్, ఐఎఎస్ గారు పరిశీలించారు.

బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనం
View Image బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనాన్ని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ శరత్, ఐఎఎస్ గారు పరిశీలించారు.
బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనం
View Image బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనాన్ని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ శరత్, ఐఎఎస్ గారు పరిశీలించారు.
బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనం
View Image బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనాన్ని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ శరత్, ఐఎఎస్ గారు పరిశీలించారు.
బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనం
View Image బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనాన్ని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ శరత్, ఐఎఎస్ గారు పరిశీలించారు.
బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనం
View Image బస్వాపూర్ పల్లెప్రకృతి వనాన్ని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ శరత్, ఐఎఎస్ గారు పరిశీలించారు.