ముగించు

బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.

బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో వైద్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ చేసే కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో వైద్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ చేసే కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో వైద్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ చేసే కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో వైద్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ చేసే కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో వైద్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ చేసే కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image బాన్సువాడ పట్టణంలోని ఇస్లాంపుర, బీసీ కాలనిలో వైద్య సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతూ చేసే కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.