ముగించు

బాన్సువాడ మండలంలో పల్లె ప్రగతి మరియు ధరణి లో రిజిస్ట్రేషన్ పనులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్

బాన్సువాడ మండలంలో పల్లె ప్రగతి పనులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్
View Image బాన్సువాడ మండలంలో పల్లె ప్రగతి మరియు ధరణి లో రిజిస్ట్రేషన్ పనులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్
బాన్సువాడ మండలంలో పల్లె ప్రగతి పనులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్
View Image బాన్సువాడ మండలంలో పల్లె ప్రగతి మరియు ధరణి లో రిజిస్ట్రేషన్ పనులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్
బాన్సువాడ మండలంలో ధరణి లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న లబ్ధిదారులకు పాస్ పుస్తకం నకలు అందజేసిన కలెక్టర్
View Image బాన్సువాడ మండలంలో పల్లె ప్రగతి మరియు ధరణి లో రిజిస్ట్రేషన్ పనులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్
బాన్సువాడ మండలంలో ధరణి లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న లబ్ధిదారులకు పాస్ పుస్తకం నకలు అందజేసిన కలెక్టర్
View Image బాన్సువాడ మండలంలో పల్లె ప్రగతి మరియు ధరణి లో రిజిస్ట్రేషన్ పనులపై సమీక్ష నిర్వహించిన కలెక్టర్