ముగించు

బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. WhatsApp Image 2021-11-16 at 1.24.54 PM
బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image Whaబాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. tsApp Image 2021-11-16 at 1.25.15 PM
బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image Wబాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. hatsApp Image 2021-11-16 at 1.25.17 PM
బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image Whబాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. atsApp Image 2021-11-16 at 1.25.24 PM
బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image Wబాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. hatsApp Image 2021-11-16 at 1.25.21 PM
బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image Wబాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. hatsApp Image 2021-11-16 at 1.25.22 PM
బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image బాన్సువాబాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. డ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
బాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image Whatబాన్సువాడ లోని ప్రాథమిక, జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో మధ్యాహ్నం భోజనంను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. sApp Image 2021-11-16 at 1.25.26 PM